Disclaimer

InScientiaFides spa autorizează navigarea şi utilizarea site-ului www.inscientiafides.ro după cum este prevăzut în acest act juridic de declinare a responsabilităţii. Tot conţinutul disponibil pe site este protejat de normele în vigoare privind drepturile de autor, mărci comerciale, mărci de serviciu, patente privind invenţii industriale, cât şi de alte drepturi de proprietate intelectuală.
Prin urmare, Utilizatorul nu poate reproduce, duplica, copia şi redistribui, retransmite pe alte site-uri web, transfera sau pune la dispoziție terţilor pentru orice motiv sau pentru a le folosi în alte scopuri decât păstrarea şi / sau consultarea conţinutului, fără acordul prealabil şi aprobarea formală de către InScientiaFides spa şi / sau părţile terţe agreate. În caz de încălcare intenţionată sau presupusă a celor expuse în acest act, Utilizatorul responsabil trebuie să distrugă cu efect imediat orice conţinut reprodus, duplicat, copiat, descărcat sau imprimat, fără a aduce atingere dreptului de despăgubire pentru prejudicii, de către InScientiaFides spa.

InScientiaFides Spa, în limitele legii nu poate fi considerată responsabilă pentru nici un fel de daune directe sau indirecte, sau obligaţii care pot apărea, incluzând onorarii legale, ca urmare a acţiunii Utilizatorului sau a unor terţe părţi pentru:
I) utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Site-ul , orice modificare , suspendare sau intrerupere a site-ului
II) conţinutul site-ului
III) defecţiuni ale software-ului instalat de către Utilizator, lipsa sau defecţiunile intervenite în cadrul apelurilor sau conexiunilor telefonice şi / sau electronice ale Utilzatorului sau terţilor, inclusiv ale furnizorilor de servicii de internet.
IV) acţiuni ale altor utilizatori sau alte persoane care au acces la reţea; InScientiaFides spa nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru orice daune, pierderi de date, informaţii, costuri, cheltuieli, daunele suferite de Utilizator sau orice terţă parte pentru întârzierea sau pierderea unei oportunităţi, informaţii inexacte sau absente, restricţionare sau pierdere a accesului, dificultăţi sau probleme de orice fel, erori, folosire neautorizată în timpul accesării site-ului sau alte forme de interacţiune din cadrul site-ului.
Descărcarea sau obţinerea oricărui conţinut prin utilizarea site-ului va fi la alegerea şi pe riscul Utilizatorului şi, prin urmare, Utilizatorul este singurul responsabil pentru orice daune ale sistemelor informatice sau pierderi de date rezultate din aceste operaţiuni.
InScientiaFides spa nu poate fi trasă la răspundere în nici un caz pentru orice acţiune întreprinsă a Utilizatorului, în baza oricărei legi, prevederi sau reguli de procedură prevăzute în prezentul act juridic.
Rămâne responsabilitatea exclusivă a Utilizatorului a oricărei răspunderi civile, penale şi administrative care rezultă din orice utilizare abuzivă, improprie, necorespunzătoare sau anormală a site-ului şi orice prejudiciu care ar putea fi solicitat de către părţi terţe în acest sens.

Qualità